Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80745059 en te downloaden op www.ooxoo.ai/nl/algemene-voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN OOXOO AI B.V. 

Dit zijn de algemene voorwaarden van OOXOO AI B.V. ("OOXOO"). Het adres van OOXOO is Wapendragervlinder 41, 3544 DL Utrecht, met het KvK-nummer 80745059. Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@ooxoo.ai of per post: OOXOO AI B.V., Wapendragervlinder 41, 3544 DL Utrecht.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 1 - Dienstverlening 

Onze dienstverlening bestaat uit de ontwikkeling van software, chatbots en Artificial Intelligence met verschillende functionele toepassingen.

Artikel 2 - Toepassing Algemene Voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen OOXOO en u ("Opdrachtgever"). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.ooxoo.ai/nl/algemene-voorwaarden.

Artikel 3 - Totstandkoming opdracht 

De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtgever en OOXOO een Offerte hebben getekend.

Artikel 4 - Offertes en aanbiedingen 

 1. Alle door OOXOO gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een offerte geldt enkel voor de daarin specifiek omschreven opdracht en niet voor eventuele toekomstige opdrachten.
 2. Als de Opdrachtgever aan OOXOO gegevens verstrekt, mag OOXOO ervan uitgaan dat deze kloppen en zal de offerte hierop baseren.

Artikel 5 - Prijs 

 1. OOXOO mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
 2. Als OOXOO genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.
 3. De prijs is exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 4. De prijs wordt jaarlijks per 1 januari aangepast aan de inflatie. Daarbij wordt uitgegaan van de Consumentenprijsindex van het CBS van de maand juni in het voorgaande jaar.

Artikel 6 - Betaling en incassokosten 

 1. Opdrachtgever betaalt altijd binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen. OOXOO zal maandelijks factureren.
 2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Als Opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan OOXOO. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
  1. 15% over de eerste € 2.500;
  2. 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000;
  3. 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;
  4. 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;
  5. 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775 bedragen.
 4. De volledige vordering van OOXOO op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
  1. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
  2. Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
  3. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
  4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Artikel 7 - Contractsduur 

 1. OOXOO en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Bij iedere opdracht (bepaalde of onbepaalde tijd) geldt dat deze door OOXOO en Opdrachtgever altijd kan worden opgezegd met een maand opzegtermijn. Dat kan per email.
 3. Partijen kunnen in gezamenlijk overleg de overeenkomst op elk moment beëindigen.

Artikel 8 - Uitvoeringstermijn 

 1. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen OOXOO de werkzaamheden moet afronden pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door OOXOO.
 2. Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever OOXOO eerst schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van OOXOO. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als OOXOO de opdracht ook niet uitvoert binnen een door OOXOO opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.

Artikel 9 - Derden 

OOXOO mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing. 

Artikel 10 - Uitvoering opdracht 

 1. OOXOO zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. OOXOO mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.
 3. Als OOXOO de opdracht in fasen uitvoert, kan hij de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan OOXOO verstrekt, die noodzakelijk zijn voor OOXOO om de opdracht uit te voeren.
 5. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag OOXOO de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. OOXOO is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat OOXOO is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 11 - Wijziging opdracht 

 1. Als tijdens de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 2. OOXOO kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen indien de opdracht wijzigt conform artikel 11.1. OOXOO zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 3. OOXOO mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 12 - Opschorting, ontbinding 

 1. OOXOO mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 3. OOXOO mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet OOXOO dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 13 - Tussentijdse opzegging 

 1. Als OOXOO de opdracht tussentijds opzegt, zal OOXOO zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor OOXOO extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 2. OOXOO mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling of overdracht van werkzaamheden aan derden verplicht) in een van de volgende gevallen:
  1. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
  2. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
  3. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
  5. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 14 - Overmacht 

 1. OOXOO hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 2. OOXOO kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan drie maanden dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
 3. Als OOXOO zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag OOXOO het nagekomen deel factureren.

Artikel 15 - Garanties 

 1. Niet goed-geld terug garantie voor enkelvoudige chatbot.
  1. Deze garantie geldt alleen voor een enkelvoudige chatbot. Uitvoeriger projecten, zoals (combinaties van een chatbot met) een op Natural Language Understanding gebaseerde zoekmachine vallen niet onder deze Niet goed-geld terug garantieregeling.
  2. Op de precieze datum dat het 3 maanden geleden is dat een enkelvoudige chatbot live in gebruik is genomen, heeft Opdrachtgever een eenmalige mogelijkheid om de samenwerking per direct te beëindigen. Deze opzegging mag per e-mail. Een reden hoeft niet te worden opgegeven maar wordt wel gewaardeerd. OOXOO stort in dat geval alle betaalde bedragen zonder discussie terug naar Opdrachtgever. Voor en na deze precieze datum bestaat deze mogelijkheid niet en gelden de opzegtermijnen als benoemd in artikel 7. 
 2. OOXOO garandeert dat wat hij levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden.
 3. Deze garantie geldt niet wanneer Opdrachtgever het geleverde verkeerd gebruikt.
 4. Deze garantie geldt ook niet als er een gebrek ontstaat door omstandigheden waar OOXOO niets aan kan doen.

Artikel 16 - Onderzoek 

 1. Opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
 2. Opdrachtgever moet eventuele zichtbare gebreken binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan OOXOO mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij zestig dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan OOXOO mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.

Artikel 17 - Klachten 

 1. Als Opdrachtgever bemerkt dat de door OOXOO geleverde producten en/of diensten niet optimaal functioneren, stelt hij  OOXOO daarvan direct op de hoogte.
 2. Als Opdrachtgever een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

Artikel 18 - Aansprakelijkheid 

 1. OOXOO is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van OOXOO.
 2. OOXOO is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van OOXOO is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van € 50.000,00.
 4. De aansprakelijkheid van OOXOO is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van OOXOO.

Artikel 19 - Privacy Statement 

Er is een privacy statement van toepassing, te vinden op https://www.ooxoo.ai/nl/privacy.

Artikel 20 - Verjaringstermijn 

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen OOXOO is één jaar.

Artikel 21 - Vrijwaring 

 1. Opdrachtgever vrijwaart OOXOO voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan OOXOO toerekenbaar is.
 2. Als derden OOXOO aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag OOXOO zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor OOXOO, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 22 - Intellectuele eigendom 

 1. OOXOO behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2. Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door OOXOO verstrekt zijn.
 3. Voor zover chatbot-scripts ontwikkeld zijn door Opdrachtgever, blijft het intellectuele eigendom daarvan bij Opdrachtgever.

Artikel 23 - Geheimhouding 

 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal OOXOO alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
 2. OOXOO zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als OOXOO optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van OOXOO niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 24 - Nietigheid 

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 25 - Gebruik logo en naam Opdrachtgever 

Tenzij Opdrachtgever schriftelijk aangeeft hiertegen bezwaar te maken, mag OOXOO op haar website en andere uitingen gebruik maken van naam en logo van Opdrachtgever in het kader van marketing.

Artikel 26 - Strijdige clausule 

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 27 - Toepasselijk recht 

Nederlands recht.

Artikel 28 - Bevoegde rechter 

Rechtbank te Arnhem.